Zásady ochrany osobních údajů

RUSO Sport s.r.o. Vám tímto poskytuje informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).


Tyto zásady se týkají ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním a jsou účinné od 25. 05. 2018.


I. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je RUSO Sport s.r.o.. V záležitostech správy Vašich údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

 • - e-mailové adresy: info@compress.cz
 • - telefonicky na +420 603 833 207, nebo
 • - písemně na adrese Drahelická 2179, 288 02 Nymburk, 


II. Jaké osobní údaje zpracováváme?

RUSO Sport s.r.o. zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy.


Zpracovávanými osobními údaji jsou:

 • - základní osobní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, 
 • - kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, 
 • - IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení,
 • - další osobní údaje, které RUSO Sport s.r.o. zpracovává na základě Vašeho souhlasu.


Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.


III. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje, jaký k tomu máme důvod a jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme?

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou zpracovávány, a na právním důvodu jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Vaše osobní údaje mohou být následně uloženy po dobu, po kterou takovou povinnost ukládají obecně závazné právní předpisy.4. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu


Pokud jste udělil(a) RUSO Sport s.r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zpracovává Vaše osobní údaje pro konkrétní účel nebo účely, se kterým(i) jste souhlasil(a).

Může se jednat např. o


 • - Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací. 
 • - K odeslání objednávky a zajištění efektivního vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 • - Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.
 • - Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.
 • - Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou: Google, Seznam.cz. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
 • - Zasílání informací a novinek prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem, o marketingové účely.


Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.


Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas


IV. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je zajišťováno vedením společnosti RUSO Sport s.r.o. i externími osobami, které vykonávají pro RUSO Sport s.r.o. činnosti související se zajištěním chodu.V. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.


V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.