Reklamační řád

Reklamační řád


Článek I

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK II

PREVENCE a záruční podmínky
 1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

 2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. nadměrnou intenzitu užívání výrobku nebo užívání výrobku k nevhodnému účelu. Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar apod. nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.

 3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Zákazníkům se doporučuje řídit se přiloženými letáčky, etiketami, informačními listy a dalšími informačními materiály, ve kterých je k dispozici dostatečné množství údajů a informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží (např. složení, údržba, použití, manipulace eventuelně jiné podstatné pokyny).

ČLÁNEK III

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE
 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

 2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

 4. Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.

 5. Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se prodejce nedohodne se zákazníkem na době delší).

 6. Zboží předané k reklamaci řádným způsobem je nezbytné předložit kompletní a splňující zásady obecné hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené nečistot, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.), které nebude splňovat zásady obecné hygieny (viz Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem), bude reklamace zamítnuta.

ČLÁNEK IV

MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Zákazník uplatňuje reklamaci v sídle prodejce osobně nebo může reklamované zboží zaslat na adresu tohoto sídla prostřednictvím doručovací společnosti. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe kupním dokladem nebo jiným vhodným způsobem (např. fakturou, výpisem z bankovního účtu při použití platební karty apod.).

ČLÁNEK V

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
 1. Právo z z odpovědnosti za vady (reklamace) musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží, a může být důvodem zamítnutí reklamace.

 2. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.